به نام خدا

مناجات پير انصار (قسمت اول)

يا  رب  دل  پاك و  جان آگاهم  ده                   آه  شب    و   گريه   سحرگاهم  ده

در راه خود اول زخودم بيخود كن                    بيخود چو شدم زخود بخود راهم ده

الهي يكتاي بيهمتايي ، قيوم توانايي، بر همه چيز بينايي، در همه حال دانايي، از عيب مصفائي، از شرك مبرائي، اصل هر دوائي، داروي دلهائي، شاهنشاه فرمانروائي، معززبتاج كبريايي، بتو رسد ملك خدائي.

الهي نام تو ما را جواز، مهر تو ما را جهاز، شناخت تو ما را امان، لطف تو ما را عيان

الهي ضعيفان را پناهي، قاصدان را بر سر راهي، مومنان را گواهي، چه عزيز است آن كس كه تو خواهي.

الهي، اي خالق بي مدد و اي واحد بيعدد، اي اول بي بدايت و اي آخر بي نهايت، اي ظاهر بي صورت و اي باطن بي سيرت، اي حي بي ذلت، اي معطي بي فكرت و اي بخشنده بي منت، اي داننده رازها، اي شنونده آوازها، اي بيننده نمازها، اي پذيرنده نيازها، اي شناسنده نامها، اي رساننده گامها، اي مبر از عوايق، اي مطلع بر حقايق، اي مهربان بر خلايق عذر هاي ما بپذير كه تو غني و ما فقير و بر عيبهاي ما مگير كه تو قوي و ما حقير، از بنده خطا آيد و زلت و از تو عطا آيد و رحمت.

الهي،  اي كامكاري كه دل دوستان در كنف توحيد تو است و اي كارگذاري كه جان بندگان در صدف تقدير تو است، اي قهاري كه كس را بتو حيلت نيست، اي جباري كه گردنكشان را با تو روي مقاومت نيست، اي حكيمي كه روندگان ترا از بلاي تو گريز نيست، اي كريمي كه بندگان را غير از تو دست آويز نيست، نگاه دار تا پريشان نشويم و در راه آر تا سرگردان نشويم.

الهي در جلال رحماني، در كمال سبحاني، نه محتاج زماني، و نه آرزومند مكاني، نه كس بتو ماند و نه بكسي  ماني، پيداست كه در ميان جاني، بلكه جان زنده به چيزي است كه تو آني.

الهي كجا باز يابم آنروز كه تو ما را بودي و من نبودم، تا باز آن روز رسم ميان آتش و دودم اگر بدو گيتي آن روز يابم پرسودم، ور بود خود را يابم و نبود خود خشنودم.الهي از آنچه نخواستي چه آيد، و آنرا كه نخواندي كي آيد، نا كشته را از آب چيست، و ناخوانده را جواب چيست، تلخ را چه سود اگرش آب خوش در جوار است و خار را چه حاصل آز آنكه بوي گل در كنار است.

 

                                                                                      برگرفته از كتاب مناجات خواجه عبدالله انصاري

                                                                                      تالیف: منصورالدين خواجه نصيري

                                                                                       گردآورنده: فرشاد رضاخانلو

                                                                                       www.javdaneh.com

 

 

 

 مطلب بعد  مطلب بفرستید      بالای صفحه صفحه اصلی

 

 
   

نام كاربر :

کلمه عبور :

 

 

Copyright 2005 :: Javdaneh. All rights reserved.
Web Development Partner :
Design Group , Best View : 1024x768 pixels