به نام خدا

مناجات پير انصار (قسمت چهارم)

 

الهي با بهشت چه سازم و با حور چه بازم، مراديده ده كه از هر نظري بهشتي سازم.

الهي گل بهشت در چشم عارفان خاراست و جوينده تو را با بهشت چكار است؟

الهي اگر بهشت چشم و چراغ است بي ديدار تو درد و داغ است.

الهي بهشت بي ديدار تو زندان است و زنداني بزندان بردن نه كار كريمان است.

الهي اگر بدوزخ فرستي دعوي دار نيستم و اگر به بهشت فرمائي بي جمال تو خريدار نيستم، مطلوب ما بر آر كه جز وصال تو طلبكار نيستم.

روز محشر عاشقانرا با قيامت كار نيست                    كار عاشق جز تماشاي وصال يار نيست

از سر  كويش  اگر  سوي بهشتم مي برند                    پاي ننهم كه در  آنجا وعده  ديدار  نيست

الهي تو ما را جاهل خواندي از جاهل جز خطا چه آيد؟ تو ما را ضعيف خواندي از ضعيف جز خبط چه آيد؟

الهي تو ما را برگرفتي و كسي نگفت كه بردار، اكنون كه برگرفتي وامگذار و در سايه لطف و عنايت خود ميدار.

الهي عارف تو را هنوز تو ميداند و از شعاع وجود عبارت نميتواند، موحد تو را بنور قرب مي شناسد و در آتش میسوزد، مسكين او كه تو را به صنایع شناخت، درويش او كه تو را بدلائل جست. از صنايع آن بايد جست كه در آن گنجد و از دلائل آن بايد خواست كه از آن زيبد.

الهي داني چه شادم، نه آنكه بخويشتن بتو افتادم، تو خواستی من خواستم، دولت بر بالين ديدم چون از خواب برخواستم.

الهي چون من كيست كه اينكار را سزيدم، اينم بس كه محبت ترا ارزيدم.

الهي از آن خوان كه بهر پاكان نهادي نصيب من بينوا كو؟ اگر نعمتت جز بطاعت نباشد پس آنرا بيع خوانند لطف و عطا كو؟ اگر در بها مزد خواهي ندارم و اگر بي بها دهي بخش ما كو؟ اگر از سگان توام استخواني و اگر از كسان توام مرحبا كو؟

الهي يك دل پر درد دارم و يك جان پر زجر، خداوندا اين بيچاره را چه تدبير؟ بار خدايا درماندم نه از تو لكن درماندم در تو، اگر غايت باشم گوئي كجائي؟ و چون بدرگاه آيم در را نگشائي.

الهي هر كس را آتش در دل است و اين بيچاره آتش بر جان، از آنست كه هر كس را پر و ساماني است و اين درويش را نه سر و نه سامان.

الهي موجود نفسهاي جوانمرداني، حاضر ذاكراني، از نزديك نشانت ميدهند و برتر از آني و از دورت مي پندارند نزديكتر از جاني.

الهي دلي ده كه شوق طاعت افزون كند و توفيق طاعتي ده كه بهشت رهنمون كند.

الهي دلي ده كه در كار تو جان بازيم و جاني ده كه كار آن جهان بسازيم.

الهي نفسي ده كه حلقه بندگي تو گوش كند و جاني ده كه ز هر حكمت تو نوش كند.

الهي دانائي ده كه در راه نيفتيم و بينائي ده كه در چاه نيفتيم.

الهي ديده ده كه جز تماشاي ربوبيت نه بيند و دلي ده كه غير از مهر عبوديت تو.

الهي پائي ده كه با آن كوي مهر تو پوئيم و زباني ده كه با آن شكر آلاي تو گوئيم.

الهي در آتش حسرت آويختم چون پروانه در چراغ، نه جان رنج ديده نه دل الم داغ.

الهي در سر آب دارم، در دل آتش، در باطن ناز دارم، در باطن خواهش در دريائي نشستم كه آنرا كران نيست، بجاي من درديست كه آنرا درمان نيست، ديده من بر چيزي آيد كه وصف آن يزبان نيست.

الهي اي كريمي كه بخشنده عطائي و اي حكيمي كه پوشنده خطائي و اي احدي كه در ذات و صفات بيهمتائي و اي خالقي كه راهنمائي و اي قادري كه خدائيرا سزائي، بذات لايزال خود و بصفات با كمال خود و بعزت و جلال خود و بعظمت جمال خود، جان ما را صفاي خود ده، دل ما را هواي خود ده، چشم ما را ضياء خود ده و ما را آن ده كه آن به.

يا  رب  تو  مرا  انابتي  روزي   كن                    شايسته خويش طاعتي روزي كن

زان پيش كه فارغ شوم از كار جهان                    اندر دو جهان فراغتي روزي  كن

الهي اي بيننده نمازها، اي پذيرنده نيازها، اي داننده رازها و اي شنونده آوازها، اي مطلع بر حقايق و اي مهربان بر خلايق عذرهاي ما بپذير كه تو غني و ما فقير، عيبهاي ما مگير كه تو قوي و ما حقير، اگر بگيري بر ما حجت نداريم و اگر بسوزي طاقت نداريم، از بنده خطا آيد و زلت و از تو عطا آيد و رحمت.

الهي بحق آنكه ترا هيچ حاجت نيست رحمت كن بر آنكه او را هيچ حجت نيست.

الهي در دل ما جز تخم محبت مكار و بر اين جانها جز الطاف و مرحمت مدار و بر اين كشت ها جز باران رحمت مبار.

الهي تو بر رحمت خود و من بر حاجت خويش، تو توانگري و من درويش.

يا رب زكرم بحال من رحمت كن                    بر اين دل ناتوان من رحمت كن

در  سينه  دردمند  من  راحت  نه                    بر ديده  اشگبار  من رحمت  كن

الهي بر هر كه داغ محبت خود نهادي، خرمن وجودش را بباد نيستي در دادي.

الهي همه آتشها در محبت تو سرد است و همه نعمتها بي لطف تو درد است.

الهي مخلصان بمحبت تو مينازند و عاشقان بسوي تو ميتازند، كار ايشان تو بساز كه ديگران نسازند، ايشان را تو نواز كه ديگران ننوازند.

الهي محبت تو گلي است محنت و بلا خار آن، آن كدام دل است كه نيست گرفتار آن.

 

                                                                                      برگرفته از كتاب مناجات خواجه عبدالله انصاري

                                                                                      تالیف: منصورالدين خواجه نصيري

                                                                                       گردآورنده: فرشاد رضاخانلو

                                                                                       www.javdaneh.com

 

 

 

  مطلب بعد    مطلب بفرستید     بالای صفحه صفحه اصلی

 

 
   

نام كاربر :

کلمه عبور :

 

 

Copyright 2005 :: Javdaneh. All rights reserved.
Web Development Partner :
Design Group , Best View : 1024x768 pixels