به نام خدا

 مناجات پير انصار (قسمت ششم)

 

الهي عبدالله را از سه آفت نگاه دار از وساوس شيطاني و خواهشهاي نفساني و غرور ناداني.

الهي اگر عبدالله را خواهي گداخت دوزخي بايد پالايش او را و اگر خواهي نواخت بهشت ديگر بايد آرايش او را.

الهي كاشكي عبدالله خاك بودي تا نامش از دفتر وجود پاك بودي.

الهي اگر كاپني تلخ است از بوستان است و اگر عبدالله مجرم است از دوستان است.

الهي چون سگ را در اين  درگاه بار است و سنگر ديدار است عبدالله را با نااميدي چه كار است.

در  بارگهت  سگان  ره  را  بار است      سك را بار است و سنگ را ديدار است

چون سگ صفت سنگدل از رحمت تو      نوميد نيم كه سنگ و سگ را بار است

الهي گوهر اصطفا در دامن آدم تو ريختي و گرد عصيان بر فرق ابليس تو بيختي، و اين دو جنس مخالف را با هم تو آميختي، از روي ادب اگر بد كرديم بر ما مگير كه گرد فتنه تو انگيختي.

الهي ضعيفم خواندي و چنين است، هر چه از من در وجود آيد اينست.

الهي تو دوختي در پوشيدم و آنچه در جام ريختي نوشيدم، هيچ نيامد از آنچه ميكوشيدم.

الهي من غلام آن معصيتم كه مرا بعذر آرد و از آن طاعت بيزارم كه مرا العجب آرد.

الهي گداي تو بكار خود شادان است، هر كه گداي تو شد درد و عالم سلطان است.

الهي غير از المهاي تو جاي شادي نيست و جز از بندگيت روي آزادي نيست.

الهي كار اگر بگفتار است بر سر همه گويندگان تاجم و اگر بكردار است چون سليمان بموري محتاجم.

الهي كدام درد بود از اين بيش كه معشوق توانگر و عاشق درويش.

الهي بر سر از خجالت گرد داريم و در دل از حسرت درد داريم و رخ از شرم گناه زرد داريم.

من بنده عاصيم رضاي تو كجاست        تاريك دلم نور و ضياي تو كجاست

ما را تو بهشت اگر بطاعت  بخشي       آن بيع بود  و  عطاي  تو  كجاست

الهي از مدت آرزومندي روزي ماند و از درد فراق بدل سوزي ماند.

الهي از يادگار فردي ماند و از عمر گذشته دردي ماند و از جسم پوسيده گردي و از حسرت بسينه آه سردي.

الهي اگر توبه به بيگناهي است پس در اين جهان تائب و اگر به پشماني است پس در جهان عاصي كيست؟

الهي صبر از من رميده و طاقت من شد سست، تخم آرام كشتم بيقراري رست، نه خرسندم نه صبور، نه مهجورم و نه بخور.

الهي تو منزلي و دوستان تو راه پس نه دل عذر خواه است و نه زبان كوتاه.

آفريدي ما را رايگان و روزي دادي ما را رايگان بيامرز ما را رايگان كه تو خدائي نه بازرگان.

الهي خلق بشادي از بلا برهند، من بشادي مبتلا شدم، همه شادي بخود رسانند من ترا يكتا شدم.

الهي گردن گردون رام تقدير تو است و رقبه عالميان مسخر تدبير تو است سر سركشان بسته تو و جباران كشته تو و دوزخ زندان تو، فردوس بستان تو، در آسمان سلطان تو، غزت و كبرياي از آن تو، در قيامت مطيعان را حله احسان تو، بر توقيع هر نيكبخت عنوان تو

دل درد تو را بجان مداوا نكند             در عشق تو جان ز غم محابا نكند

ما را و غمت بكس نگوئيم اگر             بوي  جگر  سوخته   رسو ا نكند

الهي شراب شوق در جان منصور حلاج افزون شد، آن شراب در آن نگنجيد بسر بيرون شد، ابليس جرعه نيافت جاويد ملعون شد، بجرعه از آن شراب اويس قرني ميمون شد.

الهي فراق كوه را هامون كند، هامون را جيحون كند، جيحون را پر خون كند، داني كه با اين دل ضعيف چون كند؟

الهي نظر خود بر ما مدام كن و اين شادي خود بر ما تمام كن، ما را بر داشته خود نام كن بوقت رفتن بر جان ما سلام كن، صديقان از گناه پشيمانند و از طاعت خجل، عذر بر زبان دارند و تشوير در دل.

الهي همه از حيرت بفريادند و من از حيرت شادم، به يك لبيك درب همه ناكامي بر خود بگشادم. دريغا روزگاري كه نميدانستم تا لطف تو را دريازم.

خداوندا در آتش حيرت آويختم چون پروانه در چراغ، نه جان رنج طپش ديده نه دل الم داغ

الهي پيوسته در گفت و گويم، تا وا ننمائي در جست و جويم، از بيقراري در ميدان بيطاقتي مي پويم، در ميان كارم اما نمي پويم.

الهي مركب وا ايستاد و قدم بفرسود، همراهان برفتند و اين بيچاره را جز حيرت نيفزود.

الهي اگر كسي تو را به جستن يافت من تو را بگريختن يافتم، اگر كسي تو را به ذكر كردن يافت من تو را به خود فراموش كردن يافتم، اگر كسي ترا بطلب يافت من خود طلب از تو يافتم.

 

                                                                                      برگرفته از كتاب مناجات خواجه عبدالله انصاري

                                                                                      تالیف: منصورالدين خواجه نصيري

                                                                                       گردآورنده: فرشاد رضاخانلو

                                                                                       www.javdaneh.com

 

 

 

مطلب بعدنظر سنجی   بالای صفحه صفحه اصلی

 

 
   

نام كاربر :

کلمه عبور :

 

 

Copyright 2005 :: Javdaneh. All rights reserved.
Web Development Partner :
Design Group , Best View : 1024x768 pixels